VNITŘNÍ ŘÁD a informovaný souhlas

VNITŘNÍ ŘÁD

Pacienti se na vyšetření objednávají telefonicky. Akutní – statim vyšetření indikuje vysílající lékař pacienta a je provedeno přednostně bez objednání v rámci ordinační doby ordinace.
Každý pacient či jeho doprovod je povinen chovat se k lékaři a dalšímu zdravotnímu personálu ZZ slušně a dodržovat jejich pokyny. Pořadí pacientů určuje lékař.
Ve všech prostorech ordinace i čekárny Sonomedical s.r.o. je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm! Ve všech prostorech zdravotnického zařízení (dále jen ZZ) je zakázáno pořizování fotografií, videonahrávek a audionahrávek bez souhlasu natáčených či fotografovaných osob a BEZ SOUHLASU pověřeného či vedoucího pracovníka ZZ Sonomedical s.r.o. (§§ 84,85,87,90 o.z.89/2012Sb.v pl.z)
Podle zákona je povinností každého pacienta i jeho doprovodu dodržovat vnitřní řád ZZ.
Pokud pacient či jeho doprovod po upozornění porušuje vnitřní řád ZZ, lékař ukončí poskytování zdravotní služby a vykáže pacienta i jeho doprovod z prostoru zdravotnického zařízení (§48 odst.2,písm. d/ z.č.372/2011Sb. v platném znění) s výjimkou případu, že by ukončením poskytnutí zdravotní péče mělo dojít k BEZPROSTŘEDNÍMU ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta (§48 odst.2 věta poslední z.č.372/2011Sb. v pl.z.). V případě neuposlechnutí pokynů lékaře/zdravotního personálu či vyhrožování a násilného jednání pacienta a jeho doprovodu bude přivolána PČR. Tento vnitřní řád ZZ byl vypracován na podkladě materiálů právní kanceláře ČLK a platné legislativy.

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S ULTRAZVUKOVÝM VYŠETŘENÍM

K ultrazvukovému vyšetření jste se objednal/a k poskytovateli zdravotních služeb Sonomedical s.r.o. Klášterní 462, Česká Lípa. Samotným přistoupením k vyšetření vyjadřujete svobodný a informovaný souhlas s uvedeným vyšetřením (§2642 z.č.89/2012Sb., §28 z.č. 372/2011 Sb.).
Jedná se o neinvazivní vyšetření, které jakkoli neporušuje celistvost kůže. Cestou ultrazvukové sondy je zobrazen vnitřní obraz vyšetřovaných orgánů. Vyšetření je prosto RTG záření.