Zhoubné novotvary

Celková zátěž zhoubnými novotvary v ČR
V mezinárodním srovnání stojí Česká republika v incidenci zhoubných nádorů (ZN) v Evropě na 16.–17. místě, u řady onkologických diagnóz dokonce obsazujeme přední místa evropských statistik (např. 2. místo u ZN ledviny, 3. místo u ZN slinivky břišní, 3.–5. místo u ZN žlučníku a žlučových cest a 8. místo u ZN prostaty).
Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) zhoubných novotvarů (C00–C97) setrvale roste, v posledních letech však pozorujeme zpomalení růstu v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno 87 361 onemocnění, což je 822,1 na 100 000 osob. Incidence těchto onemocnění je dlouhodobě mírně vyšší v populaci mužů než v populaci žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,2 : 1. Mortalita na zhoubné novotvary (C00–C97) (tedy počet zemřelých na diagnózy C00–C97) stagnuje. V roce 2018 v ČR zemřelo na zhoubné novotvary 27 699 osob, což je 260,7 na 100 000 osob. ZN jsou dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR po kardiovaskulárních chorobách.

Prevalence (tedy počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií k 31. 12. daného roku) zhoubných novotvarů (C00–C97) setrvale roste. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 594 637 osob s tímto onemocněním, což je 5 596 na 100 000 osob. Ve srovnání s předchozím rokem tak vzrostl počet žijících osob s těmito onemocněními o 2,8 %. Prevalence zhoubných novotvarů je v dlouhodobém trendu na rozdíl od incidence mírně vyšší v populaci žen než v populaci mužů, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 0,8 : 1.

Mezi nejčastější malignity patřily ZN tlustého střeva a konečníku, ZN prostaty, ZN prsu u žen a ZN průdušnice, průdušky a plíce, které dohromady tvořily téměř polovinu (49,0 %) všech zhoubných nádorů diagnostikovaných v ČR v roce 2018 bez dg. C44 –nemelanomových kožních ZN.
Každým rokem je nově diagnostikováno přibližně 7 700 onemocnění ZN tlustého střeva a konečníku, 7 500 onemocnění ZN prostaty, 7 200 onemocnění ZN prsu u žen a 6 600 onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce.
Nejčastějším zhoubným novotvarem v roce 2018 u mužů byl ZN prostaty, který tvořil 25,0 % všech nových onemocnění ZN u mužů. Incidence ZN prostaty v dlouhodobém trendu výrazně narůstá. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 7 938 onemocnění, tedy 151,8 na 100 000 mužů. Trend mortality ZN prostaty je i přes výrazně rostoucí incidenci v dlouhodobém časovém trendu stabilní. V populaci mužů se jednalo o 3. nejčastější příčinu úmrtí v rámci onkologických diagnóz (9,0 % všech úmrtí na ZN u mužů). V souvislosti se ZN prostaty v roce 2018 zemřelo 1 372 mužů, tj. 26,2 úmrtí na 100 000 mužů. Prevalence ZN prostaty setrvale výrazně narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 65 662 mužů s tímto onemocněním, tj. 1 255,4 na 100 000 mužů. Ve srovnání s předchozím rokem tak vzrostl počet žijících mužů s touto diagnózou o 6,2 %. Z pohledu pokročilosti onemocnění bylo v období 2014–2018 70 % nově diagnostikovaných ZN prostaty zachyceno v časném stadiu (klinické stadium I a II), tedy s příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Nejčastěji diagnostikovaným novotvarem u žen byl ZN prsu, který představoval 26,5 % všech nových onemocnění ZN u žen. Incidence ZN prsu u žen v dlouhodobém trendu narůstá, v posledních letech pozorujeme zpomalení růstu a náznak stabilizace. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 7 182 onemocnění, tedy 133,1 na 100 000 žen. Trend mortality ZN prsu u žen v posledních letech vykazuje mírný pokles. V ženské populaci se jednalo o 2. nejčastější příčinu úmrtí v rámci onkologických diagnóz (13,0 % všech úmrtí na ZN u žen). V souvislosti se ZN prsu v roce 2018 zemřelo 1 621 žen, tj. 30,0 úmrtí na 100 000 žen. Prevalence ZN prsu u žen setrvale výrazně narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 88 059 žen s tímto onemocněním, tj. 1 631,9 na 100 000 žen. Ve srovnání s předchozím rokem tak vzrostl počet žijících žen s touto diagnózou o 3,2 %. Z pohledu pokročilosti onemocnění byly v období 2014–2018 více než tři čtvrtiny (78 %) nově diagnostikovaných pacientek se ZN prsu zachyceny v časném stadiu (klinické stadium I a II), tedy s příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Na druhém místě v nově diagnostikovaných onemocněních ZN byl v roce 2018 u mužů i u žen ZN tlustého střeva a konečníku, který celkově tvořil 12,4 % všech nových onemocnění. Na třetí příčce byl u obou pohlaví ZN průdušnice, průdušky a plíce představující 11,0 % všech nových onemocnění v roce 2018.
U mužů byl zaznamenán nejvyšší nárůst věkově standardizované incidence (incidence zohledňující změny věkové struktury populace v čase) v recentním období 2009–2018 pro zhoubný melanom kůže a ZN varlete, zatímco u žen došlo k nejvýraznějšímu nárůstu incidence pro ZN hlavy a krku a ZN jícnu.
Nejvýraznější rozdíl v trendu mezi muži a ženami pozorujeme pro ZN průdušnice, průdušky a plíce a ZN hrtanu, zatímco u mužů dochází v posledních letech u obou diagnóz k výraznému poklesu, u žen je naopak patrný výrazný nárůst.
V posledních letech výrazně narůstá počet ZN diagnostikovaných jako další primární novotvary u pacienta. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 27 394 onemocnění ZN jako další primární novotvar, tj. 257,8 na 100 000 osob, což bylo o 3,4 % více ve srovnání s předchozím rokem.
V České republice jsou dlouhodobě zavedené, a ze zdravotního pojištění plně hrazené, organizované screeningové programy nádorových onemocnění – screening ZN prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku. Díky zavedeným screeningovým programům onkologických onemocnění sledujeme setrvale jejich pozitivní dopad na vývoj epidemiologických trendů incidence (především u ZN tlustého střeva a konečníku a ZN děložního hrdla) a mortality těchto ZN. Pokrytí cílové populace screeningem ZN prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku dosahovalo ve standardním screeningovém intervalu (doporučený interval, po kterém by měl účastník programu opakovaně navštívit lékaře a nechat se vyšetřit) v posledních letech přibližně 59 %, 56 % a 30 %. V návaznosti na epidemií nového koronaviru, v jejímž důsledku může být omezen přístup k neakutním zdravotním službám, je naprosto nezbytné podnikat kroky k udržení a ideálně zvýšení pokrytí cílové populace screeningovými programy, jejichž výpadek by v dlouhodobém horizontu mohl vést ke zhoršení zdravotního stavu populace.
Poznámka: Poslední dostupná data Národního onkologického registru (NOR) byla připravena z dat ve stavu ke konci září 2020 a obsahují jako poslední úplný statistický rok 2018, v epidemiologických analýzách jsou tedy nyní k dispozici údaje za období 1977–2018, viz www.svod.cz. Dvouleté zpoždění v dostupnosti dat je dáno nezbytnou dobou potřebnou pro sběr, kompletaci a validaci dat.
Převzato z veřejného portálu ÚZIS.ČR.

Endokrinologie

V březnu 2021 ukončila svoji činnost ordinace endokrinologie MUDr. Vyhnálkové. Pacienti byli „předáni“ do péče svých PL. Od té doby poklesl objem prováděných UZ vyšetření štítné žlázy v naší ordinaci o 30%.

.

Informujeme tímto PL, že mohou pacienty odesílat do naší ordinace k pravidelným UZ vyšetřením štítné žlázy a krku. Pacienti mohou o pravidelnou kontrolu svého PL požádat.
.

MUDr. Renata Hrdinová

Odborná konference mamodiagnostiků

Ve dnech 30.9. a 1.10.2021 se v Olomouci konal již 19 ročník odborného semináře předních českých mammárních radiodiagnostiků s názvem „Omyly v mamární diagnostice“. Letošní přednášky byly zaměřeny především na problematiku diagnostiky patologie v axilární oblasti a její následné operativní řešení a léčbu.
Přednášky byly doplněny kazuistikou, obrazovou prezentací a aktuálními poznatky v diagnostice patologie prsů a axil. Pravidelně se těchto odborných seminářů účastní MUDr. Renata Hrdinová z ultrazvukové ordinace Sonomedical v České Lípě.

Očkování proti COVID-19

Dne 22.2.2021 bylo otevřeno velkokapacitní očkovací centrum vakcínou proti COVID-19 v KD Krystal Česká Lípa, které bylo od června přesunuto do nemocnice CL. Součástí očkovacích týmů je i lékařka ordinace Sonomedical s.r.o. MUDr. Hrdinová.

Pokyny k vyšetřením

* VŠECHNA VYŠETŘENÍ – kartičku pojištěnce ZP, poukaz na vyšetření (neplatí pro samoplátce)
* SONO BŘICHA – před vyš.je třeba být od půlnoci předešlého dne na lačno, užívané léky zapít kohoutkovou vodou, nekouřit!
* SONO LEDVIN – před vyšetřením dostatečně pít tekutiny, nejlépe vodu.
* SONO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE – před vyšetřením dostatečně pít tekutiny a mít močový měchýř naplněn.
* SONO KAROTID, KRKU, ŠTÍTNÉ ŽLÁZY – před vyšetřením sundat z krku řetízky.
* SONO PRSŮ A AXIL – při první návštěvě naší ordinace si vezměte s sebou nález z předešlého UZ či mamo vyš.,příp.CD/DVD.

Pro všechna vyšetření platí telefonické objednání v pracovních dnech od 8 – 15 hod na tel.777577455. Akutní vyšetření indikuje vysílající lékař a má přednost před objednaným vyšetřením. Snažíme se o maximální plynulost vyšetření s minimem čekací doby a krátkou objednací dobou. Pokud to není nezbytně nutné, nechoďte k vyšetření s doprovodem.
UVĚDOMTE SI PROSÍM, ŽE KAŽDÝ PACIENT, KTERÝ SE NA VYŠETŘENÍ BEZ PŘEDCHOZÍ OMLUVY NEDOSTAVÍ, PRODLUŽUJE OBJEDNACÍ DOBU VŠEM OSTATNÍM. Děkujeme za pochopení.

Odborná konference

Ve dnech 28.-29.3.2019 se MUDr. Hrdinová zúčastnila 18. ročníku konference „Omyly v mamární diagnostice“ konané v Olomouci. Každoroční setkání předních odborníků v mamodiagnostice je vrcholnou odbornou akcí této oblasti. Přednášky byly zaměřeny na:
• Mamografický screening.
• Kvalitu a úplnost diagnostiky před léčbou nádorového onemocnění v prsu.
• Vliv výkonů plastické chirurgie na mamární screening i diagnostiku.
• Jak nakládat se zrádnými mikrokalcifikacemi.
Přednášky byly doplněny o výsledky nejnovějších výzkumů a trendů, včetně obrazové dokumentace a kazuistiky neobvyklých případů.

Protonová radioterapie v léčbě karcinomu prsu.

Dne 8.3.2018 jsme se zúčastnili odborného semináře v PROTON THERAPY CENTER Praha za účasti předních radiologů a radiodiagnostiků. Velmi pěkně připravený program prezentoval výhody protonové terapie při léčbě karcinomů prsu a dalších orgánů. Primář MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. také prezentoval dosavadní úspěchy centra a vize do budoucnosti. Součástí byla zajímavá prohlídka centra včetně ozařovny.

Rozšíření poskytovaných vyšetření

Oznamujeme, že od 1.3.2018 provádíme také sonografii prsů a axil hrazenou z veřejného pojištění na základě odůvodněné žádosti vysílajícího lékaře. To platí pro pojištěnce všech ZP vyjma OZP. K vyšetření je vhodné přinést zprávu z předešlého vyšetření mamografem či ultrazvukem, nebo přímo MG snímek na CD nosiči.

MUDr. Renata Hrdinová

Poděkování v Městských novinách

Poděkování v Městských novinách

» Novější příspěvky